Zhotovení geometrického plánu

Profesionální přístup, příznivé ceny a dlouholeté zkušenosti v oblasti zhotovení geometrického plánu.

Zhotovuji geometrické plány pro rozdělení pozemku (prodej, koupě, parcelace pozemku). Geometrický plán pro vyznačení stavby (novostavby, přístavby, garáže a jiné stavby). GP pro vyznačení věcného břemene, pro obnovu parcel ze zjednodušené evidence. Dále provádím zhotovení geometrického plánu pro upřesnění hranice pozemku. Příznivé ceny geometrických plánů, včasné zaměření a provedení geometrického plánu jsou samozřejmostí. Geometrický plán je vždy součástí: smlouvy o prodeji, smlouvy o majetkoprávním vypořádání, souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic. GP musí být součástí kolaudačního rozhodnutí.

GP parcelace pozemku.