Zhotovení geometrického plánu ukázky provedených prací GP.

Geodetické práce: zhotovené provedené práce.

Geometrický plán novostavba.
Geometrický plám přístavby.
Prohlášení vlastníka přehledka.
GP parcelace pozemku.
Plán bytu.